Executive Party Committee

Nguyen Ngoc Hien
Nguyen Huy Bang
Tran Ba Tien
Nguyen Anh Dung
Nguyen Hong Soa
Nguyen Thi Thu Cuc