Executive Party Committee

Dinh Xuan Khoa
Nguyen Huy Bang
Nguyen Ngoc Hien
Tran Ba Tien
Nguyen Anh Dung
Nguyen Hong Soa
Nguyen Thi Thu Cuc