University Council

NGUYEN Hoa Du
Đinh Xuân Khoa
Thái Văn Thành
Ngô Đình Phương
Trần Tú Khánh
HA Van Ba
NGUYEN Thi Huong
Nguyễn Anh Chương
Nguyễn Thị Thu Cúc
DINH Van Liem
Nguyễn Thị Thanh
DINH Phan Khoi
PHAN Xuan Phon
NGUYEN Thi Kim Chi
Trần Quang Quý
NGUYEN Phuong Dong
Bùi Hào Quang